Certyfikaty energetyczne – ich rola

Od 2009 roku wprowadzono w Polsce obowiązek uzyskania
certyfikatów energetycznych mieszkań i domów.

Te wymogi prawne są wynikiem unijnej dyrektywy 2002/91/CE w
sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zgodnie z jej
treścią, państwa członkowskie są zobowiązane podjąć działania
w celu zmniejszenia zużycia energii w budynkach.

Wprowadzone świadectwa energetyczne spowodują poprawę stanu
budynków już istniejących, oraz będą miały wpływ na sposób
budowania i wykorzystywania nowoczesnych technologii w budownictwie.

Dom energooszczędny

Celem nowych przepisów jest zmniejszenie strat energii w
budynkach i budowanie w technologii energooszczędnej.

Tomasz Zembrowski, product manager ds. ociepleń budynków z
firmy
Baumit, twierdzi że, optymalna izolacja znacznie redukuje koszty
ogrzewania, dodatkowo podczas audytu energetycznego prawidłowo
ocieplony budynek może zostać zakwalifikowany do odpowiedniej klasy
energooszczędności.

Certyfikat nie dla wszystkich

Wdniu dzisiejszym obowiązek certyfikacji dotyczy głównie
oddawanych do użytku nowych mieszkań i budynków. W tym przypadku
konieczność sporządzenia certyfikatu wynika z art. 57 ust. 1 pkt 7
ustawy
Prawo budowlane
. Zgodnie z artykułem, inwestor jest
zobowiązany
dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do
zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie.

Nie ma obowiązku sporządzania paszportu w przypadku budynków:
kultu religijnego, zabytków, niemieszkalnych służących gospodarce
rolnej, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż cztery
miesiące w roku, wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej
50 mkw. oraz przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na
energię nie większym niż 50 kWh.

Kto może sporządzić ten dokument?

W myśl nowych postanowień ustawy Prawo budowlane (art. 5 ust.
8)
świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać
osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
ukończyła co najmniej studia magisterskie (w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższymi) i nie była karana.

Certyfikaty wykonują osoby posiadające uprawnienia budowlane
do
projektowania w specjalności architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej. W większości należą
one do izb samorządu zawodowego i do stowarzyszeń
naukowo-technicznych.

Audytorem energetycznym można zostać również po odbyciu
specjalnego szkolenia i złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu
przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej.

Certyfikat energetyczny jest dokumentem ważnym przez dziesięć
lat. Po dziesięciu latach niezbędne jest odnowienie certyfikatu,
czyli sporządzenie go od nowa.