Nie ma potrzeby tworzenia nowych definicji budowli

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są m.in. budynki oraz budowle. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych definiuje te pojęcia poprzez odesłanie do przepisów prawa budowlanego, przy czym w przypadku budowli jest to definicja otwarta. W praktyce obecna konstrukcja przepisów rodzi wątpliwości interpretacyjne przy ustalaniu podstawy opodatkowania, tzn. zaliczaniu konkretnych obiektów do budowli. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 6847) wypowiedziało się w sprawie możliwości przyjęcia pełnej i spójnej definicji budowli w przepisach podatkowych.

Resort wyjaśniń że w zakresie budowli art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawiera odesłanie do dwóch pojęć z ustawy Prawo budowlane. Są to odesłania do: obiektu budowlanego niebędącego budynkiem ani obiektem małej architektury oraz urządzenia budowlanego związanego z obiektem budowlanym, zapewniającego możliwość użytkowania tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zdaniem MF problemy ze stosowaniem definicji budowli wynikają z jej negatywnego i otwartego charakteru oraz dużego zróżnicowania obiektów stanowiących budowle. Istnieją również obiekty, które w świetle przepisów tylko w części stanowią budowle. Prawo budowlane jedynie przykładowo wymienia obiekty, które są budowlami, nie określając ich zamkniętego katalogu. W związku z tym nie jest możliwe uregulowanie tej kwestii bardziej szczegółowo w ustawie podatkowej. W ocenie MF ze względów systemowych najlepszym rozwiązaniem byłoby uszczegółowienie definicji budowli w ustawie Prawo budowlane.

Resort podkreśliń że w przypadku wątpliwości co do zakwalifikowania obiektu jako budowli organ podatkowy może powołać biegłego dysponującego wiedzą specjalistyczną (eksperta w dziedzinie prawa budowlanego) w celu wydania opinii. Możliwość taką przewiduje art. 197 par. 1 Ordynacji podatkowej. W tym też kierunku idzie praktyka organów podatkowych przy dokonywaniu wymiaru podatku w przypadku kwestionowania składanych przez podatników deklaracji na podatek od nieruchomości.