Interbud - Uprawnienia budowlane - Programy dla budownictwa - uprawnienia budowlane, prawo budowlane, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane
mgr inż. Tomasz Romanowski
Nr uprawnień budowlanych: WAM/BO/0012/09

Programy wykonane przez firmę InterBud


PROGRAM TESTER 11.0 UPRAWNIENIA BUDOWLANE - Wiosna 2017 r.


PROGRAM WYBIERA PYTANIA DLA RÓŻNYCH BRANŻ ORAZ SPECJALNOŚCI. NIE TRAĆ PROGRAM TESTER OPIS CZASU NA PRZEGLĄDANIE AKTÓW PRAWNYCH
PROGRAM TESTER 11.00 UPRAWNIENIA BUDOWLANE - Wiosna 2017

PONAD 10000 ZADOWOLONYCH UŻYTKOWANYCH PROGRAMU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

PROGRAM ZOSTANIE WYSŁANY NA ADRES EMAIL W CIĄGU 5 MINUT OD ZAAKCEPTOWANIA PŁATNOŚCI

WAŻNE - PŁATNOŚCI ONLINE - akceptujemy płatności kartami kredytowymi i elektronicznymi przelewami bankowymi większości banków działających w Polsce.

PROGRAM ZAWIERA W SWOJEJ BAZIE PONAD 2100 PYTAŃ - Wiosna 2017 r.

Zadaj pytanie

WAŻNE - PŁATNOŚCI ON-LINE - akceptujemy płatności kartami kredytowymi i elektronicznymi przelewami bankowymi większości banków działających w Polsce.

"Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.
Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.
"

art. 12 Prawa budowlanego
Stan prawny - wiosna 2017 r.

Cena programu to tylko 130 zł brutto

Kliknij w obrazek, aby obejrzeć prezentację programu Tester 3

Program Tester umożliwia powtórzenie, testowanie oraz naukę pytań egzaminacyjnych. Przykładowe pytania obejmują zakres pytań na egzamin pisemny na uprawnienia budowlane (aktualny stan prawny).

Program jest przygotowany dla specjalności:

 • Konstrukcyjno - budowlanej
 • Architektonicznej
 • Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Drogowej
 • Mostowej
 • Kolejowej
 • Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Telekomunikacyjnej
 • Wyburzeniowej
Pytania obejmują:
 • Prawo Budowlane i przepisy wydane na jej podstawie
 • Przepisy techniczno - budowlane
 • BHP
 • Geodezja
 • KPA
 • Wyroby
 • Inne
 • Samodzielny wybór aktów prawnych
 • Test branżowy (zgodnie z wymogami Izby). Każdy jest inny dla odpowiedniej specjalności oraz zakresu (bez ograniczeń i z ograniczeniami)

Główne funkcje programu:

 • Odpytywanie użytkownika na pytania egzaminacyjne na uprawnienia budowlane;
 • Do większości pytań istnieje podgląd do podstawy prawnej;
 • Powtarzanie pytań, na które wcześniej się nie odpowiedziało poprawnie;
 • Funkcje nauki na egzamin lub na poszczególne dziedziny (np. pytania z zakresu rozporządzeń, prawa budowlanego, bhp itp.);
 • Przeglądanie wyników;
 • Wydruk wyników;
 • Funkcja informacyjna - program zawiera akty prawne dotyczące budownictwa (np.Prawo Budowlane, rozporządzenia w sprawie dziennika budowy, w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie itp.)
 • Budowa własnej bazy danych.
 • Zapis i odczyt stanu testu
 • Statystyki

statystyka

statystyka radarowy

Do programu dołączone są ujednolicone, aktualne poniższe akty prawne:

 • Prawo Budowlane
 • - USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania.
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Szczegółowe przepisy budowlane
 • - USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
 • - USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.
 • Wyroby budowlane
 • - USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
 • Przepisy i warunki techniczno-budowlane
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.
 • BHP
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
 • DROGI
 • - USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • Zmówienia publiczne
 • - USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 • Ochrona środowiska i zabytków
 • - USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • - USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • - USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • - USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
 • GEODEZJA
 • - USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
 • ENERGETYKA
 • - USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
 • PRAWO WODNE
 • - USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
 • CENY
 • - USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
 • NORMALIZACJA
 • - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.
 • - USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.
 • - OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

WAŻNE - PROGRAM WYBIERA PYTANIA DLA RÓŻNYCH SPECJALNOŚCI. NIE TRAĆ CZASU NA SPRAWDZENIE KTÓRY AKT PRAWNY TRZEBA PRZESTUDIOWAĆ!

Zobacz listę aktów prawnych oraz ilości pytań z poszczególnych aktów

Baza danych zawiera 2154 pytania opracowanych na podstawie zestawu ze stron piib.org.pl oraz własnych pytań

Pytania zostały opracowane na podstawie pytań i odpowiedzi ze strony internetowej Państwowej Izby Budowlanej. Są tam odpowiedzi, ale nie ma zaznaczonej prawidłowej.

Aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, z tego zestawu potrzebne było prześledzenie kilkadziesiąt aktów prawnych (objętościowo jest to około 6 dużych segregatorów).

Dzięki programowi Tester, nauka przed właściwym egzaminem jest samą przyjemnością.

Poniżej znajdą Państwo opinie na temat programu Tester:
Bardzo dziękuję za przysłane aktualizacje programu. Głęboki ukłon Panie Tomku w Pana stronę. Pełen profesjonalizm , UCZCIWOŚĆ i szacunek dla każdego klienta. Program niezmiernie pomocny w przygotowaniach do egzaminu. Doskonałe narzędzie monitorowania i sprawdzania pracy własnej. W moim przypadku - efekt ! - ponad 90% na egzaminach. Jeszcze raz DZIĘKI !!! Polecam wszystkim znajomym, przed którymi ten b.trudny i wymagający egzamin.
p.s dzięki programowi byłem bardzo obcykany na egzaminie raptem pomyliłem sie tylko w 2 pyt. dziękuje ,przede mną w marcu kolejny egzamin. Pozdrawiam Daniel

Kliknij w obrazek, aby obejrzeć prezentację programu Tester 2

naciśnij aby obejrzeć prezentację programu tester 3

Zainteresowani programem mogą ściągnąć wersję DEMO w wersji 3.0 TUTAJ

PROGRAM ZOSTANIE WYSŁANY NA ADRES EMAIL W CIĄGU 5 MINUT OD ZAAKCEPTOWANIA PŁATNOŚCI

Więcej o programie Kontrole Techniczne Obiektów Budowlanych

WAŻNE - PŁATNOŚCI ON-LINE - akceptujemy płatności kartami kredytowymi i elektronicznymi przelewami bankowymi większości banków działających w Polsce.

Cena programu to 130 zł brutto

Jest to licencja jednostanowiskowa, na jeden rok. Jeżeli chcesz zainstalować na drugim komputerze, będziesz potrzebował drugiej licencji oprogramowania

WAŻNE - PŁATNOŚCI ON-LINE - akceptujemy płatności kartami kredytowymi i elektronicznymi przelewami bankowymi większości banków działających w Polsce.


WAŻNE - PROGRAM WYBIERA PYTANIA DLA RÓŻNYCH SPECJALNOŚCI. NIE TRAĆ CZASU NA SPRAWDZENIE KTÓRY AKT PRAWNY TRZEBA PRZESTUDIOWAĆ!

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ ZRZUTY EKRANU PROGRAMU:


Główne okno programu.
Wybór testu.Wybór specjalności.
Akty prawne zawarte w programieZadaj pytanie

W programie można tworzyć własną bazę pytań.Okno umożliwiające dodawanie lub edycję pytań


Edycja pytań


Ustawienia programu

Zmiana ustawień programu


Wyniki testu


Okno o programie

Zainteresowani programem mogą ściągnąć wersję DEMO w wersji 3.0 TUTAJ
PROGRAM WYMAGA BIBLIOTEKI MICROSOFT .NET W WERSJI 4.0

WAŻNE - PŁATNOŚCI ON-LINE - akceptujemy płatności kartami kredytowymi i elektronicznymi przelewami bankowymi większości banków działających w Polsce.

© Copyright 2014 by Interbud - Tomasz Romanowski