Kiedy można rozpocząć prace budowlane?

Kiedy można rozpocząć prace budowlane?

Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem robót wykonywanych na podstawie zgłoszenia lub nie wymagających ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Decyzja o pozwoleniu na budowę staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia doręczenia jej stronom postępowania, o ile strony nie wniosą w tym terminie odwołania od decyzji.

Warto mieć na względzie fakt, że decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, gdy budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. W takim przypadku należy wystąpić o wydanie nowej decyzji: o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane – do robót budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia można przystąpiÄł jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ tj. starosta lub wojewoda nie wniesie – w drodze decyzji – sprzeciwu i nie póóniej niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia na terenie budowy prac przygotowawczych, takich jak:

  • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
  • wykonanie niwelacji terenu;
  • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
  • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (art. 41 ust. 1-2 ustawy – Prawo budowlane ).

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane – inwestor jest zobligowany do powiadomienia właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
Ponadto, zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane, rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić w przypadku okazania wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.