Jak wypełnić książkę praktyki zawodowej

Jak
wypełnić książkę praktyki zawodowej?

W
związku z dużą ilością zapytań odnośnie tego tematu postanowiłem
opisać sposób na książkę praktyki zawodowej.

Książkę
można zakupić w Izbie lub zrobić własnoręcznie. Książka musi być
zarejestrowana i opieczętowana w Izbie. Robimy to przed rozpoczęciem
praktyki.

Do
Izby zanosimy dyplom ukończenia studiów w odpowiedniej specjalności 
lub
zaświadczenie ukończenia trzeciego roku studiów, z wyłączeniem
praktyki objętej programem studiów.


Przyjmowanie
wniosków i wydawanie książek praktyki zawodowej odbywa się:1.
w Biurze Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB;
 1. w
  Biurach Terenowych 2. w
  formie korespondencyjnej (po przesłaniu wniosku z załącznikami);


Wymagana
jest również opłata. W różnych Izbach jest inna. 15, czasami 25 zł.

Warunkiem
zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim
uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji
technicznej na budowie pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności
techniczno-budowlanej i będącej czynnym członkiem samorządu
zawodowego, a w przypadku odbywania praktyki za granicą –
pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym
kraju.

Uwaga
 • kierującym
  praktyką na budowie powinien być kierownik budowy lub kierownik
  robót, a praktyką przy sporządzaniu projektów âEUR” projektant
  (autor projektu); • do
  praktyki zawodowej nie zalicza się pracy wykonywanej pod kierunkiem
  inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzającego projekt; • osoby
  posiadające uprawnienia budowlane nadane na podstawie rozporządzenia
  Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony ?ąrodowiska z dnia 20
  lutego1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
  budownictwie, a posiadające w treści uprawnień pojęcia âEURľo
  powszechnie znanych rozwiązaniachâEURť lub âEURľw budownictwie 
  osób fizycznychâEURť nie mogą kierować praktyką zawodową.


Osoba
nadzorująca praktykę zawodową MUSI POSIADAÄ+ UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ
OGRANICZEó I NIE MOś>E BYÄ+ TECHNIKIEM BUDOWLANYM.

W
książce wpisuje się:


czynności
wykonywanych 
w
każdym tygodniu
 odbywanej
praktyki,
potwierdzonych
i zaopiniowanych co najmniej raz w miesiącu przez osobę
posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane
,
pod kierownictwem której odbywana jest praktyka.


wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy
których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję
techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z
określeniem: rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji oraz, odpowiednio do
wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne
charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe, a także
lokalizację i nazwę inwestora;
 • potwierdzenie
  czasu trwania praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i
  ukończenia praktyki przy projektowaniu lub budowie obiektów
  budowlanych z określeniem charakteru wykonywanych czynności;

 • ogólną
  ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej
  specjalności, dokonaną przez osobę, pod nadzorem której odbywana
  była praktyka.

Jest
to praktyka techniczna, więc musi w charakterze czynności zawierać
jak najwięcej informacji o szczegółach technicznych. Wpisujemy dużo
informacji o przekrojach, rodzaju użytej stali, betonu itp.


Nie
może to być praktyka np. przy klejeniu papy, szpachlowaniu przez 2
lata. To na pewno nie przejdzie. Zostanie od razu odrzucona taka
książka
.

Przykładowa książka praktyki zawodowej

Inna książka ze strony PIIB