Czy dom jednorodzinny może posiadać cztery lokale?

Mieszkańcy jednej z ulic na jednym z warszawskich osiedli przypatrywali się, jak w ich pobliżu zaczął wyrastać budynek wielorodzinny.

W takim przypadku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tą ulicę został uchwalony w czasach, kiedy domy jednorodzinne mogły posiadać aż cztery wydzielone lokale.

Do 16 grudnia 2002 r. miało moc prawną rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Te rozporządzenie posiadało definicję, która pozwalała na budowę domów jednorodzinnych z maksymalnie czterema lokalami. Potem weszło w życie nowe rozporządzenie, z 12 kwietnia 2002 r. Definicja była już inna, następnie została przeniesiona do prawa budowlanego. W związku z tym, jeżeli miejscowy plan został uchwalony do 16 grudnia 2002 r., to mógł przewidywać budowę tego typu budynków.

W chwili obecnej są w obrocie prawnym miejscowe plany uchwalone przed i po 16 grudnia 2002 r. Część z nich obejmuje definicję domu jednorodzinnego, a w innej części nie ma słowa na ten temat. W pierwszym przypadku sprawa jest następująca: jeżeli plan, który jest prawem miejscowym, dopuszcza lokalizowanie budynków mieszkalnych z czterema lokalami, więc bez większych utrudnień można je budować na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Gdy określeń takich nie ma, trzeba odnieść się do tej z obowiązującego prawa budowlanego, a ta mówi o maksymalnie dwóch lokalach.

Jakie są definicje domu jednorodzinnego?

Obowiązująca definicja domu jednorodzinnego art. 3 pkt 2a prawa budowlanego âEUR” jest to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie blióniaczej, szeregowej lub grupowej służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całośÄł w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku;
Definicja przed wejściem rozporządzenia z 16 grudnia 2002 r.: jest to budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie: wolno stojącym, blióniaczym, szeregowym, atrialnym, a także budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż cztery mieszkania lub zespół takich budynków.