PROGRAM TESTER UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Program Tester Uprawnienia Budowlane umożliwia powtórzenie, testowanie oraz naukę pytań egzaminacyjnych na egzamin pisemny na uprawnienia budowlane.

Jest to program służący do rozrywki.

Program Tester uprawnienia budowlane WYBIERA PYTANIA DLA RÓŻNYCH BRANŻ ORAZ SPECJALNOŚCI. NIE TRAĆ CZASU NA PRZEGLĄDANIE AKTÓW PRAWNYCH

PROGRAM TESTER UPRAWNIENIA BUDOWLANE

PROGRAM POWSTAŁ W  2009 ROKU I DALEJ JEST ROZWIJANY!


 

WAŻNE – PŁATNOŚCI
ON-LINE – akceptujemy płatności kartami kredytowymi
i elektronicznymi przelewami bankowymi większości banków działających w
Polsce.

PROGRAM POSIADA W SWOJEJ BAZIE PONAD 2100 najczęściej powtarzających się  PYTAŃ na egzamin na uprawnienia budowlane

 

 

„Samodzielne
funkcje techniczne w
budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane
do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań
związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej
„uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.
Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze
znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego
zastosowania wiedzy technicznej.

art.
12 Prawa budowlanego

Cena programu to 125 zł brutto

Kliknij w obrazek, aby obejrzeć prezentację programu


Program Tester uprawnienia budowlane umożliwia powtórzenie, testowanie oraz naukę pytań egzaminacyjnych w celach rozrywkowych. Sprawdź czy zdałbyś egzamin pisemny

Program Tester Uprawnienia Budowlane jest przygotowany dla następujących specjalności:

 • Konstrukcyjno – budowlanej
 • Architektonicznej
 • Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
  urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Drogowej
 • Mostowej
 • Kolejowej
 • Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
  kanalizacyjnych
 • Telekomunikacyjnej
 • Wyburzeniowej

Pytania w programie obejmują:

 • Prawo
  Budowlane i przepisy wydane na jej podstawie
 • Przepisy techniczno – budowlane
 • BHP
 • Geodezja
 • KPA
 • Wyroby
 • Inne
 • Samodzielny wybór aktów prawnych
 • Test
  branżowy (zgodnie z wymogami Izby). Każdy jest inny dla odpowiedniej
  specjalności oraz zakresu (bez ograniczeń i z ograniczeniami)

Główne funkcje Programu Tester uprawnienia budowlane:

 • Odpytywanie użytkownika na pytania egzaminacyjne na
  uprawnienia budowlane;
 • Do większości pytań istnieje podgląd do podstawy prawnej;
 • Powtarzanie pytań, na które wcześniej się nie odpowiedziało
  poprawnie;
 • Funkcje nauki na egzamin lub na poszczególne dziedziny (np.
  pytania z zakresu rozporządzeń, prawa budowlanego, bhp itp.);
 • Przeglądanie wyników;
 • Wydruk wyników;
 • Funkcja informacyjna – program zawiera akty prawne
  dotyczące budownictwa (np.Prawo Budowlane, rozporządzenia w sprawie
  dziennika budowy, w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których
  wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, w sprawie
  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
  usytuowanie itp.)
 • Budowa własnej bazy danych.
 • Zapis i odczyt stanu testu
 • Statystyki
program tester uprawnienia budowlane

statystyka

statystyka radarowy

Do programu dołączone są ujednolicone, aktualne poniższe akty
prawne:

 • Prawo Budowlane
 • – USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
  2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
  informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19
  listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których
  realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca
  2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą
  wybuchową
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia
  28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
  budownictwie
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9
  października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania
  kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej
  oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania.
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 sierpnia
  2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek
  nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
  2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
  23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę,
  oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
  budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Szczegółowe przepisy budowlane
 • – USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach
  odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
  uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
 • – USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i
  górnicze
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 19 czerwca 2006
  r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania,
  dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w
  sprawach stwierdzania kwalifikacji
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
  ADMINISTRACJI z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania
  geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.
 • Wyroby budowlane
 • – USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
  budowlanych
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 listopada
  2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
  upoważnionych do ich wydawania
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14
  października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
  polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia
  2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny
  spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz
  sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
 • Przepisy i warunki techniczno-budowlane
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
  2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
  budynki i ich usytuowanie.
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
  odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 kwietnia
  2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i
  urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu
  pojazdu kolejowego
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca
  2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód
  lotniczych
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września
  2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001
  r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci
  gazowe.
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26
  października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
  odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia
  2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
  budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada
  2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy
  i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do
  transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI
  ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków
  technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich
  usytuowanie.
 • BHP
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
  2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
  robót budowlanych
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
  2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
  zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia
  26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
  higieny pracy.
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września
  2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji
  maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
  drogowych.
 • DROGI
 • – USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • Zmówienia publiczne
 • – USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
  publicznych
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września
  2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 • Ochrona środowiska i zabytków
 • – USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
  opiece nad zabytkami
 • – USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • – USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia
  2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego
 • – USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
  zagospodarowaniu przestrzennym
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
  26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących
  nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
  planu zagospodarowania przestrzennego
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia
  2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o
  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o
  warunkach zabudowy
 • GEODEZJA
 • – USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
  kartograficzne
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I
  BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
  opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
  obowiązujących w budownictwie.
 • – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 lutego
  2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i
  kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie
  wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
 • ENERGETYKA
 • – USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
 • PRAWO WODNE
 • – USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
 • CENY
 • – USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
 • NORMALIZACJA
 • – ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r. w
  sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i
  aktów prawnych.
 • – USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.
 • – OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
  z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

 

Program Tester uprawnienia budowlane WYBIERA PYTANIA DLA RÓŻNYCH SPECJALNOŚCI. NIE TRAĆ CZASU NA SPRAWDZENIE KTÓRY AKT PRAWNY TRZEBA PRZESTUDIOWAĆ.

Baza danych zawiera 2154 pytania opracowanych na podstawie zestawu ze strony http://piib.org.pl oraz własnych pytań

Pytania zostały opracowane na podstawie pytań i odpowiedzi ze strony internetowej Państwowej Izby Budowlanej. Są tam odpowiedzi, ale nie ma zaznaczonej prawidłowej.

Aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, z tego zestawu potrzebne było prześledzenie kilkadziesiąt aktów prawnych (objętościowo jest to około 6 dużych segregatorów).

Dzięki programowi Tester, możesz sprawdzić czy zdałbyś egzamin na uprawnienia budowlane.

naciśnij aby obejrzeć prezentację programu tester 3

Zainteresowani programem mogą ściągnąć wersję DEMO w wersji 3.0 TUTAJ

 

Program Tester uprawnienia budowlane ZOSTANIE
WYSŁANY NA ADRES EMAIL W CIĄGU 5 MINUT OD ZAAKCEPTOWANIA PŁATNOŚCI


 

Cena Programu Tester uprawnienia budowlane  to 125 zł brutto

Jest to licencja jednostanowiskowa, na jeden rok. Jeżeli
chcesz zainstalować na drugim komputerze, będziesz potrzebował następnej
licencji oprogramowania

PONIŻEJ
ZNAJDUJĄ SIĘ ZRZUTY EKRANU PROGRAMU:

 

Program tester uprawnienia budowlane
Główne okno programu.
Wybór testu.


Wybór specjalności.

 

 

Akty prawne zawarte w programie

 

Zadaj pytanie

W programie można
tworzyć własną bazę pytań.

 


Okno
umożliwiające dodawanie
lub edycję pytań

Edycja pytań


Ustawienia programu

Zmiana ustawień programu


Wyniki
testu


Okno o programie


Zainteresowani
programem mogą ściągnąć wersję DEMO w wersji 3.0 TUTAJ

PROGRAM WYMAGA BIBLIOTEKI MICROSOFT .NET W WERSJI 4.0