Interbud - Uprawnienia budowlane - Programy dla budownictwa - certyfikaty energetyczne, audyt energetyczny, audyt, sporządzanie certyfikatów energetycznych, certyfikaty energetyczne budynków,
mgr inż. Tomasz Romanowski
Nr uprawnień budowlanych: WAM/BO/0012/09
Witamy na stronie internetowej firmy InterBud


Z zastrzeżeniem ust. 7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2 / rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat 

 Art. 4 ust. 3 Prawa Budowlanego

 Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się do budynków:

1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2 / rok;
6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2


Art.4 ust. 7 Prawa Budowlanego

 

Przepis o audycie energetycznym jest obowiązujący od stycznia 2009 roku. W związku z tym, każdy budynek oddawany, remontowany, gdzie potrzebne jest pozwolenie na użytkowanie powinien posiadać ten dokument. Bez niego nie jest możliwe oddanie budynku.

Firma InterBud zajmuje się sporządzaniem certyfikatów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz przemysłowych.


 
 


© Copyright 2014 by Interbud - Tomasz Romanowski