Interbud - Uprawnienia budowlane - Programy dla budownictwa - Akty prawne, które mają stosowanie w programie Tester 3.0
mgr inż. Tomasz Romanowski
Nr uprawnień budowlanych: WAM/BO/0012/09

Akty prawne zastosowane w programie Tester

 • Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. - 197 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - 278 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności. - 10 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. - 46 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26.02.1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. - 40 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. - 7 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. - 44 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dn. 7.10.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. - 8 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16.01.2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. - 15 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 1.06.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. - 19 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 31.08.1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych. - 14 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. - 130 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. - 53 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. - 25 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. - 67 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - 12 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. - 2 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. - 13 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. - 9 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. - 15 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. - 10 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. W sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową. - 9 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. - 2 pytań
 • Ustawa z dnia 11.08.2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołów. - 2 pytań
 • Ustawa z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. - 31 pytań
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. - 22 pytań
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. - 7 pytań
 • Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności. - 5 pytań
 • Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. - 13 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu. - 1 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. - 9 pytań
 • Rozporządzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. - 9 pytań
 • Rozporządzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bhp w oczyszczalniach ścieków. - 14 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. - 28 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. - 15 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. - 12 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. - 30 pytań
 • Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. - 37 pytań
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. - 14 pytań
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. - 5 pytań
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. - 2 pytań
 • Rozporządzenie RM z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. - 4 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. - 1 pytań
 • Ustawa z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. - 8 pytań
 • Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. - 20 pytań
 • Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne. - 28 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Socjalnej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci. - 8 pytań
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 11 pytań
 • Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. - 18 pytań
 • Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytk�w i opiece nad zabytkami. - 37 pytań
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny. - 19 pytań
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego. - 97 pytań
 • Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. - 12 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz.U.05.219.1864 - 6 pytań
 • Rozporządznie MI z dnia 20.07.2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazku dostawców ściekow przemysłowych oraz warunkow wprowadzania ścieków do urzadzeń kanalizacyjnych - 1 pytań
 • Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. - 2 pytań
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. - 2 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. - 1 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. - 1 pytań
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. - 1 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. - 7 pytań
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. – o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. - 7 pytań
 • Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. - 285 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - 305 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności. - 10 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. - 46 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26.02.1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. - 40 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. - 7 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. - 44 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dn. 7.10.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. - 8 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16.01.2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. - 16 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 1.06.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. - 19 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 31.08.1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych. - 14 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. - 130 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. - 56 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. - 26 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. - 68 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - 13 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. - 2 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. - 15 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. - 10 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. - 15 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. - 10 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. W sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową. - 9 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. - 2 pytań
 • Ustawa z dnia 11.08.2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołów. - 2 pytań
 • Ustawa z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. - 31 pytań
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. - 25 pytań
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. - 7 pytań
 • Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności. - 5 pytań
 • Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. - 13 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu. - 1 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. - 9 pytań
 • Rozporządzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. - 9 pytań
 • Rozporządzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bhp w oczyszczalniach ścieków. - 14 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. - 28 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. - 15 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. - 12 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. - 31 pytań
 • Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. - 37 pytań
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. - 14 pytań
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. - 6 pytań
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. - 2 pytań
 • Rozporządzenie RM z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. - 4 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. - 1 pytań
 • Ustawa z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. - 8 pytań
 • Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. - 23 pytań
 • Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne. - 28 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Socjalnej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci. - 8 pytań
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 11 pytań
 • Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. - 18 pytań
 • Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. - 37 pytań
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny. - 19 pytań
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego. - 104 pytań
 • Konstrukcje stalowe budowlane: Warunki wykonania i odbioru - 1 pytań
 • Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie - 1 pytań
 • Konstrukcje stalowe. Zamknięcia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie - 1 pytań
 • Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. - 14 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002r w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. - 1 pytań
 • BHP - 1 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz.U.05.219.1864 - 6 pytań
 • Rozporządznie MI z dnia 20.07.2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazku dostawców ściekow przemysłowych oraz warunkow wprowadzania ścieków do urzadzeń kanalizacyjnych - 1 pytań
 • Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. - 2 pytań
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. - 3 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. - 1 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. - 1 pytań
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. - 1 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. - 7 pytań
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. – o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. - 7 pytań
 • Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. - 285 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - 305 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności. - 10 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. - 46 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26.02.1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. - 40 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. - 7 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. - 44 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dn. 7.10.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. - 8 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16.01.2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. - 16 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 1.06.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. - 19 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 31.08.1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych. - 14 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. - 130 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. - 56 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. - 26 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. - 68 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - 13 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. - 2 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. - 15 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. - 10 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. - 15 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. - 10 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. W sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową. - 9 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. - 2 pytań
 • Ustawa z dnia 11.08.2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołów. - 2 pytań
 • Ustawa z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. - 31 pytań
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. - 25 pytań
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. - 7 pytań
 • Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności. - 5 pytań
 • Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. - 13 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu. - 1 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. - 9 pytań
 • Rozporządzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. - 9 pytań
 • Rozporządzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bhp w oczyszczalniach ścieków. - 14 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. - 28 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. - 15 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. - 12 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. - 31 pytań
 • Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. - 37 pytań
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. - 14 pytań
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. - 6 pytań
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. - 2 pytań
 • Rozporządzenie RM z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. - 4 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. - 1 pytań
 • Ustawa z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. - 8 pytań
 • Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. - 23 pytań
 • Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne. - 28 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Socjalnej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci. - 8 pytań
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 11 pytań
 • Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. - 18 pytań
 • Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. - 37 pytań
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny. - 19 pytań
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego. - 104 pytań
 • Konstrukcje stalowe budowlane: Warunki wykonania i odbioru - 1 pytań
 • Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie - 1 pytań
 • Konstrukcje stalowe. Zamknięcia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie - 1 pytań
 • Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. - 14 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002r w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. - 1 pytań
 • BHP - 1 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz.U.05.219.1864 - 6 pytań
 • Rozporządznie MI z dnia 20.07.2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazku dostawców ściekow przemysłowych oraz warunkow wprowadzania ścieków do urzadzeń kanalizacyjnych - 1 pytań
 • Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. - 2 pytań
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. - 3 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. - 1 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. - 1 pytań
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. - 1 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. - 7 pytań
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. – o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. - 7 pytań

Razem 1720 pytań i odpowiedzi